Tıp eğitimini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesinde aldıktan sonra yine aynı üniversitede üroloji ihtisasını tamamladı. Sırasıyla 2010-2013 ve 2013-2015 yılları arasında Sarıkamış Askeri Hastanesi ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak çalıştı. Daha sonra 2015 ve 2022 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında yardımcı doçent ve doçent doktor olarak akademik kariyerini devam ettirdi. Halen Şişli KOLAN International Hastanesi ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Özellikle endoskopik lazer prostat cerrahileri, laparoskopik & robotik cerrahi, üro-onkoloji, ürolojik taş hastalıkları alanlarında çalışmalar yaptı. Halen bu cerrahiler üzerine ileri düzey eğitimler vermekte ve ameliyatlar yapmaktadır. Bu ameliyatların başında; HoLEP, ThuFLEP prostat cerrahileri, mesane kitlelerinin lazer ile En-blok rezeksiyon cerrahisi, laparoskopik ve robotik kanser cerrahileri, testis tümörü cerrahileri, peruktan nefrolitotomi gibi ileri düzey taş cerrahileri gelmektedir.

EĞİTİM GEÇMİŞİ

İŞ DENEYİMİ

ÖZEL İLGİ ALANLARI

After receiving his medical education at Gülhane Military Medical Academy, Military Medicine Faculty, he completed his urology residency at the same university. He worked as a urology specialist at Sarıkamış Military Hospital and Gülhane Military Medical Faculty Haydarpaşa Training and Research Hospital between 2010-2013 and 2013-2015, respectively. Then, between 2015 and 2022, he continued his academic career as an assistant professor and associate professor in the Urology Department of Gülhane Military Medical Faculty and Health Sciences University Gülhane Faculty of Medicine, Department of Urology. He is still working as a faculty member at Şişli KOLAN International Hospital and Istanbul Health and Technology University, Department of Urology. He has worked especially in the fields of endoscopic laser prostate surgeries, laparoscopic & robotic surgery, uro-oncology, and urological stone diseases. He still gives advanced training on these surgeries and performs surgeries. At the beginning of these surgeries; HoLEP, ThuFLEP prostate surgeries, En-bloc resection surgery of bladder masses with laser, laparoscopic and robotic cancer surgeries, testicular tumor surgeries, and advanced stone surgeries such as wiggly nephrolithotomy are coming.

EDUCATIONAL BACKGROUND

WORK EXPERIENCE

SPECIAL INTERESTS

Получив медицинское образование в Военно-медицинской академии им. Гюльхане на военно-медицинском факультете, он прошел резидентуру по урологии в том же университете. В период с 2010 по 2013 год и с 2013 по 2015 год он работал специалистом по урологии в военном госпитале Сарыкамыш и учебно-исследовательском госпитале Хайдарпаша военно-медицинского факультета Гюльхане в период с 2010 по 2013 год и с 2013 по 2015 год соответственно. Затем, в период с 2015 по 2022 год, он продолжил свою академическую карьеру в качестве доцента и доцента кафедры урологии военно-медицинского факультета Гюльхане и медицинского факультета Университета медицинских наук Гюльхане, отделение урологии. Он по-прежнему работает преподавателем в Международной больнице Шишли КОЛАН и Стамбульском университете здоровья и технологий, кафедра урологии. Он работал, в частности, в области эндоскопической лазерной хирургии простаты, лапароскопической и роботизированной хирургии, уроонкологии и урологических мочекаменных болезней. Он до сих пор проводит курсы повышения квалификации по этим операциям и проводит операции. В начале этих операций; HoLEP, операции ThuFLEP на предстательной железе, хирургия резекции единым блоком образований мочевого пузыря с помощью лазера, лапароскопическая и роботизированная хирургия рака, хирургия опухоли яичка и продвинутые операции по удалению камней, такие как волнистая нефролитотомия.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОПЫТ РАБОТЫ

ОСОБЫЕ ИНТЕРЕСЫ

بعد حصوله على تعليمه الطبي في أكاديمية جولهان الطبية العسكرية ، كلية الطب العسكري ، أكمل إقامته في جراحة المسالك البولية في نفس الجامعة. عمل كأخصائي جراحة المسالك البولية في مستشفى Sarıkamış العسكري وكلية Gülhane Military Medical College Haydarpaşa للتدريب والأبحاث بين 2010-2013 و 2013-2015 ، على التوالي. ثم ، بين عامي 2015 و 2022 ، واصل مسيرته الأكاديمية كأستاذ مساعد وأستاذ مشارك في قسم جراحة المسالك البولية في كلية الطب العسكري في جولهانه وكلية الطب بجامعة جولهانه ، قسم جراحة المسالك البولية. لا يزال يعمل كعضو هيئة تدريس في مستشفى شيشلي كولان الدولي وجامعة اسطنبول للصحة والتكنولوجيا ، قسم جراحة المسالك البولية. وقد عمل بشكل خاص في مجالات جراحات البروستاتا بالليزر وجراحة المناظير والجراحة الروبوتية وأورام المسالك البولية وأمراض حصوات المسالك البولية. لا يزال يعطي تدريبات متقدمة على هذه العمليات الجراحية ويقوم بإجراء العمليات الجراحية. في بداية هذه العمليات الجراحية. قريباً ، هناك جراحات البروستاتا HoLEP و ThuFLEP وجراحة استئصال كتلة المثانة بالليزر وجراحات السرطان بالمنظار والروبوت وجراحات أورام الخصية وجراحات الحصوات المتقدمة مثل استئصال حصاة الكلية.

خلفية تعليمية

خبرة في العمل

مصالح خاصة