After receiving his medical education at Gülhane Military Medical Academy (GATA) Faculty of Medicine, he completed his urology residency at the same university. He worked as a urology specialist at Niğde Bor State Hospital between 2016-2018 and then at S.B.Ü Gülhane Training and Research Hospital Urology Department between 2018-2022. In 2022, he was awarded the title of Associate Professor by the Higher Education Institution (YÖK). He is still working as a faculty member at Şişli KOLAN International Hospital and Istanbul Health and Technology University, Department of Urology. She has worked especially in the fields of endoscopic laser prostate surgeries, laparoscopic & robotic surgery, uro-oncology, urethral surgery and female urology & functional urology. She still gives advanced training on these surgeries and performs surgeries. At the beginning of these surgeries; HoLEP, ThuFLEP prostate surgeries, En-bloc resection surgery of bladder masses with laser, reconstructive surgery of urinary canal strictures and laser therapy and surgery for female incontinence are coming.

EDUCATIONAL BACKGROUND

WORK EXPERIENCE

SPECIAL INTERESTS

Получив медицинское образование на медицинском факультете Военно-медицинской академии им. Гюльхане (GATA), он прошел резидентуру по урологии в том же университете. С 2016 по 2018 год работал специалистом-урологом в Государственной больнице Нигде Бор, а затем с 2018 по 2022 год в отделении урологии учебно-исследовательской больницы S.B.Ü Gülhane. В 2022 году ему было присвоено звание доцента Высшего учебного заведения (YÖK). Он по-прежнему работает преподавателем в Международной больнице Шишли КОЛАН и Стамбульском университете здоровья и технологий, кафедра урологии. Он работал, в частности, в области эндоскопической лазерной хирургии простаты, лапароскопической и роботизированной хирургии, уроонкологии, уретральной хирургии, женской урологии и функциональной урологии. Он до сих пор проводит курсы повышения квалификации по этим операциям и проводит операции. В начале этих операций; Приближаются операции HoLEP, ThuFLEP, резекция мочевого пузыря с помощью лазера, реконструктивная хирургия стриктур мочевыводящих путей и лазерная терапия, а также операции по поводу женского недержания мочи.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОПЫТ РАБОТЫ

ОСОБЫЕ ИНТЕРЕСЫ

بعد حصوله على تعليمه الطبي في كلية الطب بأكاديمية جولهان العسكرية الطبية (GATA) ، أكمل إقامته في جراحة المسالك البولية في نفس الجامعة. عمل كأخصائي جراحة المسالك البولية في مستشفى Niğde Bor State بين 2016-2018 ثم في مستشفى S.B.Ü Gülhane للتدريب والبحوث قسم جراحة المسالك البولية بين 2018-2022. في عام 2022 ، حصل على لقب أستاذ مشارك من قبل مؤسسة التعليم العالي (YÖK). لا يزال يعمل كعضو هيئة تدريس في مستشفى شيشلي كولان الدولي وجامعة اسطنبول للصحة والتكنولوجيا ، قسم جراحة المسالك البولية. وقد عمل بشكل خاص في مجالات جراحات البروستاتا بالليزر وجراحة المناظير والجراحة الروبوتية وأورام المسالك البولية وجراحة الإحليل والمسالك البولية النسائية والمسالك البولية الوظيفية. لا يزال يعطي تدريبات متقدمة على هذه العمليات الجراحية ويقوم بإجراء العمليات الجراحية. في بداية هذه العمليات الجراحية. على وشك الوصول إلى جراحة البروستاتا HoLEP و ThuFLEP وجراحة استئصال كتلة المثانة بالليزر والجراحة الترميمية لتضيقات القناة البولية والعلاج بالليزر وجراحة سلس البول عند النساء.

خلفية تعليمية

خبرة في العمل

مصالح خاصة

Tıp eğitimini Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Tıp Fakültesinde aldıktan sonra yine aynı üniversitede üroloji ihtisasını tamamladı. 2016-2018 yılları arasında Niğde Bor Devlet Hastanesinde ve sonrasında 2018-2022 yılları arasında S.B.Ü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalında üroloji uzmanı olarak çalıştı. 2022 yılında Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından Doçent Doktor ünvanını almaya hak kazandı. Halen Şişli KOLAN International Hastanesi ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Özellikle endoskopik lazer prostat cerrahileri, laparoskopik & robotik cerrahi, üro-onkoloji, üretra cerrrahileri ve kadın ürolojisi & işlevsel üroloji alanlarında çalışmalar yaptı. Halen bu cerrahiler üzerine ileri düzey eğitimler vermekte ve ameliyatlar yapmaktadır. Bu ameliyatların başında; HoLEP, ThuFLEP prostat cerrahileri, mesane kitlelerinin lazer ile En-blok rezeksiyon cerrahisi, idrar kanalı darlıklarının rekonstrüktif cerrahisi ve kadın inkontinansında lazer tedavisi ve cerrahileri gelmektedir.

EĞİTİM GEÇMİŞİ

İŞ DENEYİMİ

ÖZEL İLGİ ALANLARI